BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu chức năng 1

  Tích hợp BVMT vào môn đạo đức

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD ĐT Tp.HCM
  Người gửi: Tạ Xuân Thuỷ
  Ngày gửi: 12h:41' 15-08-2014
  Dung lượng: 71.0 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  GDbvMT trong môn đạo đức
  Mụn d?o d?c ? ti?u h?c giỳp h?c sinh cú hi?u bi?t ban d?u v? m?t s? chu?n m?c hnh vi d?o d?c v chu?n m?c hnh vi mang tớnh phỏp lu?t phự h?p v?i l?a tu?i trong quan h? c?a cỏc em v?i b?n thõn ; v?i ngu?i khỏc ; v?i cụng vi?c ; v?i c?ng d?ng, d?t nu?c nhõn lo?i ; v?i mụi tru?ng t? nhiờn.
  GDMT trong môn đạo đức
  Dạy học tích hợp, lồng ghép giáo dục BVMT vào môn đạo đức cấp tiểu học làm cho học sinh nhận biết được vai trò của môi trường đối với cuộc sống con người, sự cần thiết phai BVMT, đồng thời rèn luyện hành vi ứng xử đúng đắn, thân thiện, khoa học đối với môi trường, hình thành nếp sống, sinh hoạt, học tập ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng và tiết kiệm.
  Xác định mục tiêu bài học
  tích hợp GDBVMT
  Dể xác định được mục tiêu của một bài Dạo đức tích hợp GDBVMT cần trả lời được các câu hỏi sau:
  Bài học cung cấp được nhu~ng kiến thức gi` về MT và BVMT ?
  Bài học góp phần rèn luyện kĩ nang, hành vi BVMT cho HS như thế nào ?
  Bài học giáo dục ti`nh cảm đạo đức, thái độ BVMT cho HS như thế nào ?
  Mục tiêu, HI`nh thức và phương pháp dạy học tích hợp GDBVMT
  Ho?t d?ng 1
  B?n dó bi?t du?c m?c tiờu GDBVMT trong tru?ng ti?u h?c. Can c? vo m?c tiờu, n?i dung, chuong trỡnh mụn D?o d?c c?p ti?u h?c, b?n hóy th?c hi?n nhi?m v? sau:
  1. Xỏc d?nh m?c tiờu GDBVMT qua mụn D?o d?c.
  2. Nờu hỡnh th?c, phuong phỏp d?y h?c v m?c d? tớch h?p GDBVMT trong mụn D?o d?c.
  B?n hóy d?c l?p suy nghi, sau dú trao d?i trong nhúm .
  GDMT trong môn đạo đức
  Ph¶n håi HĐ 1
  - B­íc ®Çu cã thãi quen gän gµng, ngăn n¾p, s¹ch sÏ vµ tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t hµng ngµy.
  - BiÕt quan t©m tíi m«i tr­êng xung quanh, sèng hoµ hîp, gÇn gòi víi thiªn nhiªn.
  - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chăm sãc, b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi løa tuæi.
  GDbvMT trong môn đạo đức
  2. Phương pháp và các hinh thức GDBVMT qua môn đạo đức
  - Trong dạy học tích hợp giáo dục GDBVMT qua môn đạo đức cần theo hướng giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kĩ năng sống.
  - Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy học phù hợp như trò chơi, thảo luận nhóm, Dự án, đóng vai, động não,...
  - Chú trọng tổ chức dạy học trong môi trường tự nhiên và gắn với thực tiễn cuộc sống.

  GDBVMT trong môn đạo đức

  Ho¹t ®éng 2
  B¹n h·y rµ so¸t, nghiªn cøu néi dung, ch­¬ng trình, s¸ch ®¹o ®øc líp 1, 2, 3, 4, 5 tõ ®ã:
  1. X¸c ®Þnh c¸c bµi cã thÓ tÝch hîp/lång ghÐp GDBVMT (c¸c møc ®é toµn phÇn, bé phËn, liªn hÖ).
  2. X¸c ®Þnh néi dung GDBVMT trong mçi bµi theo mÉu:

  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  Phản hồi HĐ 2
  Nội dung GDBVMT trong môn Đạo đức Lớp1:
  - Giáo dục HS biết giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn mặc sạch sẽ ; Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập bền đẹp.
  - Giáo dục các em lòng yêu quý, gần gũi thiên thiên, ý thức bảo vệ các loài cây và hoa; BVMT xanh-sạch-đẹp qua các hành vi, thái độ ứng xử với môi trường.
  Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương tri`nh đạo đức lớp 2, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT (các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Phản hồi HD 3
  Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Dạo đức ở lớp 2 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh nếp sống gọn gàng, ngan nắp là góp phần BVMT.
  2. Giáo dục cho các em biết giu~ gi`n vệ sinh nhà ở, trường lớp ; tôn trọng quy định trật tự vệ sinh nơi công cộng góp phần BVMT.
  3. Giáo dục học sinh biết yêu quý, bảo vệ, cham sóc các loài vật có ích góp phần BVMT . Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Phản hồi HĐ 3

  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương tri`nh đạo đức lớp 3, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Phản hồi HD 4
  Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Dạo đức ở lớp 3 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh có ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường, lớp hoặc địa phương tổ chức.
  2. Giáo dục HS biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ môi trường.
  3. Giáo dục HS biết, hiểu và tham gia bảo vệ, cham sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần bảo vệ MT, giu~ gi`n sự cân bằng sinh thái.
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Phản hồi HD 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương tri`nh đạo đức lớp 4, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  phản hồi hoạt động 5
  Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Đạo đức ở lớp 4 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian. Sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian là góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm lao động của con người, góp phần bảo vệ MT.
  2. Giáo dục học sinh biết yêu quê hương đất nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.
  3. Giáo dục học sinh biết bảo vệ, giu~ gi`n các công tri`nh công cộng, di sản thiên nhiên, văn hoá.là góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  Phản hồi HD 5
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  phản hồi cho hoạt động 6
  Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Dạo đức ở lớp 5 bao gồm:
  - Giáo dục học sinh tích cực tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với khả năng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương.
  - Giáo dục học sinh có ý thức và biết ủng hộ các nhà chức trách thi hành các công việc về bảo vệ môi trường.
  - Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường xung quanh
  Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  Phản hồi hoạt động 5:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  THực hành soạn giáo án
  Hoạt động

  Mỗi nhóm soạn giáo án một bài (T1 hoặc T2) về tích hợp GDBVMT qua môn Dạo đức .
  Cử đại diện tri`nh bày phương án của nhóm.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓